Identiteit
U bevindt zich hier: Home » Profiel » Identiteit

afbeelding handenOnze scholen zijn openbaar. Openbaar wil zeggen dat van oudsher leerlingen van alle achtergronden van harte welkom zijn. Op onze scholen krijgen sinds jaar en dag leerlingen met verschillende religies en levensovertuigingen, verschillende huidskleuren, uit diverse milieus en van verschillende geaardheid les. De leraren voldoen allemaal aan de gestelde kwaliteitsnormen en zijn verder ook van diverse pluimage. Met een mooie zin: ''De schoolbevolking van elke Meerwerf Basisschool is pluriform en veelzijdig''. Onze scholen hechten veel waarde aan deze veelzijdigheid. Omdat de maatschappij nu eenmaal ook uit verschillende bevolkingsgroepen bestaat en rijk geschakeerd is. De kinderen functioneren als ze volwassen zijn in een pluriforme maatschappij. 

We vinden het daarom erg waardevol dat de kinderen tijdens hun periode op de basisschool op positieve wijze met verschillen tussen mensen leren omgaan. 

In onze scholen wordt uiteraard goed onderwijs gegeven, maar er wordt ook goed opgevoed. Aan de ontwikkeling van waarden en normen binnen onze westerse samenleving wordt veel aandacht besteed.
Afhankelijk van de leeftijd en de ervaringen van de kinderen wordt regelmatig stil gestaan bij onderwerpen als vriendschap, eerlijkheid, rechten en plichten, goed en kwaad, verantwoordelijk gedrag, sociaal gedrag, het voorkomen van pestgedrag, enz. Daarbij wordt kinderen - voorzover passend binnen de westerse waarden en normen - niet één opvatting als de enige juiste voorgehouden, maar worden ze juist gestimuleerd om een eigen mening te ontwikkelen. De vraag ''hoe denk jij hierover?'' vinden we belangrijk.
Zo wordt een bijdrage geleverd aan de opvoeding van kinderen tot goede burgers, die later een veilige en tolerante samenleving in stand houden. Een maatschappij waarin mensen op respectvolle wijze met omgaan en waarin (individuele) rechten en plichten geaccepteerd en uitgedragen worden.

 

Om deze redenen worden personeelsleden van openbare scholen dan ook niet geselecteerd op basis van geloofsovertuiging, maar uitsluitend op de wijze waarop ze vorm en inhoud geven aan goed onderwijs en opvoeding, zoals eerder in dit stuk beschreven.