Meerwerf Basisscholen
U bevindt zich hier: Home » Info voor ouders » Meerwerf Basisscholen
 
 
Meerwerf  

Meerwerf basisscholen:

 • Zijn voorspelbaar en betrouwbaar
 • Doen wat ze beloven
 • Overleggen goed met de ouders van hun leerlingen
 • Respecteren de privacy van ouder en kind
 • Halen het beste uit iedere leerling
 • Kiezen voor een positieve benadering van elk kind maar schuwen sancties niet
 • Voeden op op basis van westerse waarden en normen
 • Respecteren achtergronden van leerlingen en hun ouders

 

Vragen aan ouders van hun leerlingen:

 • Rust en structuur in het gezin te bieden
 • Dat ze hun kind tijdig, uitgerust, voorzien van een ontbijt en schoon naar school brengen
 • Schoolverzuim zoveel mogelijk te beperken
 • Thuis de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren
 • Tegenover hun kind positief te spreken over de school
 • Bij onduidelijkheden en/of verschillen van inzicht contact op te nemen met de school

 

Toelichting

Kinderen zijn voor ouders hun belangrijkste bezit. Als hun kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt, begint het aan de basisschoolperiode die acht jaren duurt. Op dat moment tweemaal langer dan de leeftijd van het kind! Een periode waarin de basisschool voor zo'n 8000 uren de opvoedingstaak van de ouders overgedragen krijgt. Een periode waarin het kind sterk verandert: Het wordt groter en sterker, het leert lezen, schrijven, rekenen, het leert functioneren in een groep leeftijdsgenoten, het ontwikkelt een waarden en normensysteem, het wordt zelfstandiger en het legt de basis voor het voortgezet onderwijs. We kennen geen schoolperiode waarin het kind zich meer ontwikkelt.

Als Meerwerf Basisscholen zijn we dan ook bij elke nieuwe inschrijving van een leerling weer trots op het feit dat zoveel ouders een deel van de opvoeding aan een van onze scholen toevertrouwen.
Afhankelijk van de gezinsomstandigheden en de keuzes die de ouders maken, krijgen veel kinderen tussen hun vierde en twaalfde levensjaar ook met andere instanties en volwassenen te maken in clubs, verenigingen, buitenschoolse opvang, etc. Ze ontmoeten andere kinderen in de buurt. En natuurlijk verblijven de meeste kinderen de langste tijd bij hun vader en/of moeder in hun gezin.

Als Meerwerf Basisscholen zien we de ouders en de basisschool als belangrijke opvoedingspartners. We zien rust, structuur en veiligheid als de belangrijkste voorwaarden voor de opvoeding in school en in het gezin. In een ideale situatie is de opvoeding op school en in het gezin volledig op elkaar afgestemd, maar dit is in de praktijk natuurlijk niet realiseerbaar, omdat niet alle ouders van alle kinderen op dezelfde wijze over opvoeden denken. En als school heb je nu eenmaal te maken met verschillende leerlingen met verschillende ouders. ''Zoveel mensen, zoveel wensen'', zou je kunnen zeggen.

Als Meerwerf Basisscholen willen we genoemd ideaalbeeld zoveel mogelijk benaderen door voorspelbaar en betrouwbaar te zijn: We laten onder andere door middel van onze Schoolgids zien wie we zijn en waar we voor staan op het gebied van onderwijs en opvoeding en dat maken we ook waar. We informeren ouders goed omtrent de vorderingen die hun kind maakt en spannen ons in om tijdig en goed met ouders van leerlingen te overleggen als daaraan bij ouders en/of school behoefte bestaat. We respecteren de privacy van kind en ouders. Natuurlijk stimuleren we elk kind zoveel mogelijk en begeleiden we het zo goed mogelijk. We halen het beste uit iedere leerling en we leggen de lat hoog. Niet voor niets vermeldt onze missie dat we het ontwikkelen van Talenten heel belangrijk vinden. We realiseren ons dat een positieve benadering van kinderen vaak meer oplevert dan een negatieve, maar als het noodzakelijk is lopen we er niet voor weg om leerlingen op een redelijke wijze te corrigeren.

Als openbare scholen benaderen we de kinderen niet vanuit één geloofsovertuiging, maar vanuit een basis van respect voor ieders achtergrond en levensovertuiging. We voeden de kinderen op op basis van een mix van de grote godsdienstige richtingen binnen het Christendom, het Joodse geloof en van het Humanisme. Het besteden van veel aandacht aan de ontwikkeling van westerse waarden en normen is het logische gevolg van deze keuze. We betrekken ook de andere grote Wereldgodsdiensten bij de opvoeding betrekken mits dit niet strijdig is met deze waarden en normen. Naast de aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen genoemde levensovertuigingen besteden we ook aandacht aan de Culturele verschillen tussen de verschillende bevolkingsgroepen waarmee Nederlandse kinderen opgroeien en samenleven. Naarmate de kinderen ouder zijn, kunnen we ons verhaal wat dit betreft beter aan hen kwijt.

Door duidelijk te tonen wie we zijn en waar we voor staan stellen we de ouders in de gelegenheid hun verwachtingen op onze aanpak af te stemmen. Op welke wijze kunnen de ouders van onze leerlingen invulling geven aan hun partnerschap met onze scholen?

Wij hechten er bijzonder veel waarde aan dat ouders primaire opvoedingszaken goed verzorgen. Ouders moeten in onze optie zorgen voor rust en structuur in het gezin. We vinden het erg belangrijk dat elk kind tijdig, voorzien van een ontbijt, goed uitgerust en verzorgd op school komt. Schoolverzuim moet zoveel mogelijk beperkt blijven. Ouders kunnen hun kind ontzettend helpen door thuis de taalontwikkeling te stimuleren. Op school verzorgen wij de taallessen maar kinderen van ouders die veel in goed Nederlands met hen praten hebben beslist een voorsprong op kinderen van ouders die dat veel minder doen. Het dagelijks voorlezen van kinderen helpt de taalontwikkeling eveneens enorm en hetzelfde geldt voor het stimuleren van het zelf lezen van boeken door kinderen.

Tenslotte vinden wij het van groot belang dat er in het gezin positief gesproken wordt over leren, over de school en over onze collega?s die op de scholen werken. De positieve invloed daarvan op de motivatie van kinderen is zeer groot. Natuurlijk kan het voorkomen dat er onduidelijkheid is over het handelen van de school of zelfs dat er op een bepaald punt sprake is van een verschil van inzicht tussen de ouders en de school. We hechten er veel waarde aan dat ouders en school op dergelijke momenten tijdig contact zoeken met elkaar om de kwestie te bespreken en zo nodig uit de wereld te helpen. We vinden het van belang dat de kinderen op geen enkele wijze direct bij deze communicatie worden betrokken.